Sử dụng máy tính này để so sánh hai sản phẩm để tìm thỏa thuận tốt nhất. Nhập giá, số lượng và đơn vị (ounce, bảng Anh, v.v.) và máy tính sẽ thực hiện phần còn lại.