Club Salad là một bữa ăn ngon, hoàn chỉnh có thể được thực hiện trước.