Blog

Spend Smart. Eat Smart.

ทําไมต้องจ่ายสําหรับสิ่งที่ฟรี?

ทุกคนรู้ดีว่าการดื่มน้ําให้เพียงพอเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการออกกําลังกายและในสภาพอากาศที่อบอุ่น คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการดื่มน้ําดีกว่าการซื้อน้ําอัดลม